Konto


Subskrypcja

Dołącz teraz

Szczegóły subskrypcji


Dane osobowe

Moje dane


Moje zwierzaki

Zmień lub dodaj zwierzakaMoja wysyłka


Zmień plan subskrypcji

Koniec Paki Zwierzaka?

Jeśli na pewno chcesz anulować subskrypcję
Paka Zwierzaka, dokończ poniżej.

  • • Anulowanie nastąpi w chwili zakończenia umowy subskrypcji,
  • • Możesz wrócic, kiedy tylko chcesz, Paka Zwierzaka będzie na Ciebie czekać!

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.pakazwierzaka.pl (zwaną dalej „Serwis”).
Rejestrując się i zakupując wybraną Subskrypcję Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu prowadzonego pod adresem www.pakazwierzaka.pl świadczone są przez Paka Zwierzaka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa, NIP: 5242864706, REGON: 380262286, KRS: 0000732718 adres e-mail: info@pakazwierzaka.pl, telefon: 22 299 71 51 (zwaną dalej „PAKA ZWIERZAKA”, „Usługodawcą”, „my”, „nas”, „nasz”), która jest właścicielem i administratorem Serwisu.

Regulamin udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w Serwisie, a także - na Twoje żądanie - w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Niektóre dostarczane przez PAKA ZWIERZAKA specjalne funkcjonalności, mogą być objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem, a warunkami dotyczącymi takiej funkcjonalności specjalnej, pierwszeństwo mają warunki jej dotyczące. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z usług, ani uzyskiwać do nich dostępu.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

Konto
bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Serwisu; Konto umożliwia korzystanie z usług Serwisu

Konsument
osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Klient
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca Subskrypcji w ramach Serwisu

Przedsiębiorca
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje Subskrypcji w ramach Serwisu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Newsletter
Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której informujemy Cię o nowościach w ramach Serwisu, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

Polityka Prywatności
Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.pakazwierzaka.pl, polityka prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

Regulamin
Niniejszy regulamin świadczenia usług przez PAKA ZWIERZAKA za pośrednictwem Serwisu.

Rejestracja
Usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania zamówienia i korzystania z Serwisu.

Umowa
Umowa o świadczenie usług dotyczących Pakietu wybranego przez Klienta zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą przez Subskrypcję w ramach Serwisu.

Serwis
Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.pakazwierzaka.pl

Subskrypcja
Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

Formularz zamówienia
Interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie Subskrypcji w ramach Serwisu , w szczególności poprzez wybór Pakietu.

Umowa zawierana na odległość
Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Formularz rejestracji
Interaktywny formularz rejestracji umożliwiający założenie Konta.

Użytkownik
Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, korzystająca z Serwisu, która może być też Klientem.

Pakiety
Dostępne w Serwisie produkty/usługi będące przedmiotem Umowy między Klientem, a Usługodawcą zróżnicowane z uwagi na zawartość zamówienia oraz czas Subskrypcji; wybór określonych Pakietów dostępnych w ramach Serwisu jest dokonywany poprzez kliknięcie w przycisk „DOŁĄCZ”.

Paka
Spersonalizowana paczka dla zwierzęcia, stanowiąca niespodziankę dla Użytkownika, każdorazowo składająca się z minimum pięciu elementów.

Okres subskrypcji
okres na jaki została zawarta Umowa, w którym Klient korzysta z Pakietów dostępnych w Serwisie; Okres Subskrypcji może wynosić 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, w zależności od wyboru Klienta dokonanego w Formularzu Zamówienia. W przypadku niedokonania rezygnacji z Subskrypcji w ostatnim miesiącu obowiązywania Okresu Subskrypcji, okres ten przedłuża się na czas nieoznaczony.

Usługodawca/PAKA ZWIERZAKA
Paka Zwierzaka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa, NIP: 5242864706, REGON: 380262286, KRS: 0000732718.

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. W ramach Serwisu dostarczamy bezpłatne i płatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Serwisu w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, newsletteru, Konta.

2. Każda z umów o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdej chwili bez podania przyczyny w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą okresu na jaki zostały zawarte lub wcześniej, w wypadkach wskazanych w punkcie 4.8 lub 9.1 niniejszego Regulaminu.

3. W ramach Serwisu nie umieszczamy informacji handlowych, ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

2. SERWIS

1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu,

b) aktywne konto poczt elektronicznej (e-mail);

c) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym co najmniej Internet Explorer 11, Edge 14, Chrome 40, FireFox 38, Opera 36, Safari 8 i nowszym;

d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;

e) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s.

2. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Przeglądanie treści w ramach Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Subskrypcja w ramach Serwisu możliwa jest jedynie po założeniu Konta.

2. Założenie Konta jest bezpłatne. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Ciebie w Formularzu rejestracji.

3. W celu zamówienia Subskrypcji w ramach Serwisu należy założyć Konto, a następnie:

a) wybrać Pakiet będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DOŁĄCZ”;

b) zalogować się podając dane określone w Formularzu rejestracji;

c) wybrać okres Subskrypcji w ramach Serwisu;

d) wypełnić Formularz rejestracji dotyczący Zwierzęcia, dla którego ma być przygotowana Paka;

e) dodać kartę debetową/kredytową, z której pobierana będzie miesięcznie kwota za wybrany Pakiet;

f) kliknąć przycisk “DOŁĄCZ i ZAPŁAĆ” klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

2. Subskrypcja w ramach Serwisu umożliwia otrzymywanie jednego Pakietu w każdym miesiącu od momentu dokonania wyboru Okresu Subskrypcji do momentu jej upływu okresu na jaki została zawarta lub anulowania na zasadach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3.5 poniżej.

3. Dokonanie Subskrypcji w ramach Serwisu po 20 – stym dniu danego miesiąca powoduje, iż pierwsza Paka zostanie wysłany w miesiącu kolejnym.

4. Po dokonaniu Subskrypcji w ramach Serwisu otrzymujesz potwierdzenie Subskrypcji na adres mailowy podany w Formularzu rejestracji.

5. Po dokonaniu Subskrypcji w ramach Serwisu otrzymujesz, co miesiąc spersonalizowaną Pakę, o zawartości zgodnej z wybranym Pakietem, która została przygotowana na podstawie informacji przekazanych przez Ciebie w Formularzu zamówienia.

6. Subskrypcja w ramach Serwisu dokonywana jest przez podanie przez Ciebie w swoim profilu założonym w Serwisie numeru karty kredytowej lub debetowej umożliwiającej dokonanie płatności w Internecie oraz wydanie dyspozycji dokonywania na rzecz PAKA ZWIERZAKA opłat cyklicznych (raz w miesiącu, na kwotę zgodną z wybranym Pakietem) za dostarczaną w każdym miesiącu Pakę.

7. Opłaty za kolejne miesiące realizowane będą na początku każdego miesiąca subskrypcji.

8. Każdorazowo Paka będzie wysyłana w 25 – tym dniu każdego miesiąca na adres podany przez Ciebie podczas Subskrypcji w ramach serwisu.

9. Dostawa Paki odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

10. Dostawa Paki jest odpłatna. Koszt dostawy Paki jest podawany na stronach Serwisu, podczas dokonywania przez Ciebie Subskrypcji w ramach Serwisu.

4. CZAS TRWANIA SUBSKRYPCJI

1. W przypadku Subskrypcji 1 - miesięcznej możesz w każdej chwili zrezygnować. W tym przypadku rezygnacja z Subskrypcji następuje po skutecznym pobraniu opłaty za Pakę w miesiącu, w którym następuje rezygnacja.

2. W przypadku Subskrypcji 6-cio lub 12-sto miesięcznej otrzymujesz rabat cenowy w wysokości każdorazowo wskazanej na stronie Serwisu. Rezygnacja z tych Subskrypcji może nastąpić w każdym czasie, jednak ze skutkiem na koniec danego Okresu Subskrypcji, po skutecznym pobraniu opłat za Pakę za cały Okres Subskrypcji.

3. Po upływie Okresu Subskrypcji (6-cio lub 12-sto miesięcznej), Subskrypcja w ramach Serwisu przekształca się w Subskrypcję na czas nieokreślony i możesz z niej zrezygnować na zasadach określonych w pkt. 4.1 Regulaminu.

4. Do czasu upływu okresu 6-cio lub 12-sto miesięcznego, będziesz mógł(a):

a) złożyć oświadczenie o przedłużeniu Okresu Subskrypcji na czas określony na analogicznych warunkach, jak uprzednia Subskrypcja;

b) złożyć oświadczenie o rezygnacji z Subskrypcji;

c) w celu anulowania Subskrypcji wysyłasz informację na adres mailowy info@pakazwierzaka.pl. Anulowanie Subskrypcji jest skuteczne z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca;

5. Anulowanie Subskrypcji przed upływem wybranego przez Ciebie 6-cio lub 12-sto miesięcznego okresu jest nieskuteczne. Dokonując Subskrypcji w ramach Serwisu na 6 lub 12 miesięcy zobowiązujesz się do ponoszenia opat za Paki w całym wybranym okresie.

6. W przypadku braku Twojego oświadczenia zgodnie z brzmieniem punktem 4 Regulaminu, Subskrypcja zostaje przedłużona na czas nieokreślony, na warunkach cenowych obowiązujących w Serwisie w dniu upływu pierwotnego Okresu Subskrypcji.

5. KONTO

1. W celu założenia Konta, należy dopełnić procedury Rejestracji, poprzez dostarczenie niezbędnych (oznaczonych jako obowiązkowe) informacji o sobie, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie lub za pomocą wtyczki portalu społecznościowego Facebook.com, lub za pomocą funkcjonalności Google.com. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania Rejestracji, między Tobą, a PAKĄ ZWIERZAKA zostaje zawarta Umowa.

2. Konto zawiera dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu Rejestracji. Wysyłając prośbę o założenie Konta, oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane przez Ciebie informacje Rejestracyjne są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas korzystania przez Ciebie
z Subskrypcji w ramach Serwisu. W przypadku późniejszej ich zmiany, powinieneś niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.

3. Zawinione przez Użytkownika naruszenie Regulaminu może spowodować jedną z następujących reakcji PAKI ZWIERZAKA: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) usunięcie Konta. Ponadto PAKA ZWIERZAKA może usunąć Konto w przypadku, gdy ma obowiązek wypowiedzieć Umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. PAKA ZWIERZAKA o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej w e-mailu wysłanym na podany przez Ciebie podczas Rejestracji adres e-mail, podając podstawę takiego wypowiedzenia.

6. CENY I PŁATNOŚĆ

1. Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.

2. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu zamówienia wysłanego do PAKA ZWIERZAKA.

3. Ceny Pakietów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt Umowy zawartej przez Subskrypcję w ramach Serwisu obejmuje iloczyn łącznej ceny zamówionych Pakietów oraz Okresu Subskrypcji wraz z kosztami dostawy.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Pakiet oraz koszt dostawy
(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których jesteś informowany w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

5. Sposobem uiszczania płatności jest płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system PayU, obsługiwany przez spółkę PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-166) pod adresem ul. Grunwaldzka 182.

6. Ceny podane w Serwisie mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). Warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

7. REKLAMACJE

1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu i nasze usługi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy usług. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@pakazwierzaka.pl lub adres do korespondencji PAKA ZWIERZAKA. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.

2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. NEWSLETTER

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez PAKA ZWIERZAKA na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zasubskrybowania Newslettera, zamawiasz za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, pomiędzy PAKA ZWIERZAKA, a Tobą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

3. Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji Newslettera, poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez PAKA ZWIERZAKA jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli jesteś Konsumentem możesz w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w pkt. 9.1 Regulaminu rozpoczyna się od dostarczenia Ci pierwszej Paki lub wskazanej przez Ciebie osobie, innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Paki przez czas oznaczony, termin wskazany w pkt. 9.1. Regulaminu biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z Paki.

4. Jako Konsument możesz odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Ciebie oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Paki Zwierzaka. Oświadczenie możesz złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Korzystanie ze wzoru
nie jest to obowiązkowe.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

b) w przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy Pakietu oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez nas oferowany;

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Ciebie z żadnymi kosztami.

8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Paki z powrotem.

9. Powinieneś odesłać Pakę na nasz adres podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli odeślesz Pakę przed upływem terminu 14 dni.

10. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Paki, jeśli ze względu na swój charakter Paka nie może zostać w zwykłym trybie odesłana pocztą.

11. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Paki wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Paki.

12. Zwracana Paka powinna być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Tobie, jako Konsumentowi
w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. PAKA ZWIERZAKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) zawinionego naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu, (b) udostępniania przez Ciebie loginu lub hasła do Twojego Konta osobom trzecim, (c) sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu lub usług, (d) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Serwisu, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Użytkownicy będący konsumentami podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

2. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie jesteś Konsumentem stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia:

a) PAKA ZWIERZAKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność PAKA ZWIERZAKA ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat;

b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie;

c) spory powstałe pomiędzy PAKA ZWIERZAKA, a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności PAKA ZWIERZAKA;

d) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, PAKA ZWIERZAKA ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

11. ZMIANA REGULAMINU

1. PAKA ZWIERZAKA może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej PAKA ZWIERZAKA) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub usług, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub usług).

2. Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Twoje Konto na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie powinieneś dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę.

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W razie sporu z PAKA ZWIERZAKA, Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (właściwe adresy: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do PAKA ZWIERZAKA, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592

2. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.

13. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie jesteś Konsumentem stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia: (1) PAKA ZWIERZAKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność PAKA ZWIERZAKA ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat, (2) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (3) spory powstałe pomiędzy PAKA ZWIERZAKA, a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PAKA ZWIERZAKA, (4) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, PAKA ZWIERZAKA ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt i sposób porozumiewania się z PAKA ZWIERZAKA
adres e-mail: info@pakazwierzaka.pl:
adres do korespondencji: ul. Łubinowa 4 (03-878 Warszawa);
numer telefonu: 22 299 71 51.

2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta. Umowy zawierane są w języku polskim.

3. Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie www. pakazwierzaka.pl stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4. Data wejścia w życie Regulaminu 28.09.2018r.